انرژی های تجدیدپذیر

منابع فسیلی مصداق بارز سوخت های غیر تجدید پذیر هستند چرا که سوختی که ما در عرض چند ساعت استفاده میکنیم چند میلیون سال طول میکشد تا دوباره جایگزین شود! سوخت های وابسته به منابع فسیلی نه تنها عامل تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست هستند، بلکه به دلیل محدود بودنشان قابل تکیه نیستند.