ضرورت کاشت نهال بومی

وجود درخت بومی در یک منطقه شرایط زندگی مناسب را برای بی مهرگان و بندپایان بومی فراهم می کند. این اتفاق نخستین و مهمترین گام برای ایجاد تنوع زیستی است.